Firma telekomunikacyjna a rentowność i płynność przedsiębiorstwa

Firma telekomunikacyjna a rentowność i płynność przedsiębiorstwa

Firma telekomunikacyjna http://www.spikon.pl/spikon/! Jak wygląda istota płynności oraz rentowności przedsiębiorstwa?


Płynność finansowa w większości przypadków rozpatrywana jest w następujących aspektach: majątkowym, majątkowo-kapitałowym oraz przepływów pieniężnych. Przy określonych dochodach powiększenie części przeznaczonej na konsumpcję oznacza zmniejszenie inwestycji, jak oraz odwrotnie. Bowiem to właśnie długość okresu inwestycji staje się sprawą indywidualną poszczególnego inwestora. To właśnie on powinien podjąć decyzję o długości czasu inwestycji przed wyborem określonych możliwości inwestycyjnych. Należy pamiętać, że inwestycje są koniecznym warunkiem rozwoju, jeżeli chodzi o firmę telekomunikacyjną. Od wielkości zgromadzonego kapitału zależy również sposób jego zainwestowania i skala pomnożenia jego wartości. Inwestor powinien wykazywać gotowość do rezygnacji z bieżącej konsumpcji tego kapitału oraz jego zaoszczędzenia, może jednak decydować o sposobie inwestowania zgromadzonego kapitału w odniesieniu do osiągnięcia w przyszłości wielu korzyści finansowych w postaci dochodu. W większości przypadków długość tego okresu wynika z określonego celu inwestycji. W poszczególnych przypadkach odzwierciedlają ruch pieniądza oraz dotyczące aktywów finansowych. Ukazuje się dodatkowo, że płynność w odniesieniu do przepływów pieniężnych można więc zdefiniować jako zdolność do dokonywania wszelkich zakupów towarów oraz usług, gdy tylko są one potrzebne do poprowadzenia działalności gospodarczej, jak i również zdolność do regulowania wielu zobowiązań w pełnej wysokości czy obowiązujących terminach. W związku z czym takie to posiadanie płynności finansowej przez współczesne podmioty gospodarcze jest niezbędnym warunkiem rozwoju, ale w szczególności zachowania ciągłości działania. Podkreśla się dodatkowo, że utrata płynności finansowej, w bardzo krótkim terminie rodzi liczne problemy z bieżącą regulacją wieli zobowiązań, w długim terminie może dodatkowo przerodzić się w tak zwaną niewypłacalność przedsiębiorstwa. W związku z czym, żeby efektywnie zarządzać oraz monitorować płynnością finansową w firmie powinno się dokonać jej wcześniejszego pomiaru. To właśnie ocenę takiego to poziomu płynności finansowej można zatem dokonać w oparciu o odpowiednie grupy wskaźników, czyli statyczne oraz dynamiczne w odniesieniu do firmy telekomunikacyjnej. Finansowanie jest bezpośrednio związane z inwestycjami finansowymi. Inwestycje finansowe bądź kapitałowe polegają na lokowaniu kapitału w papiery wartościowe, na rachunkach bankowych, w formie udziałów w spółkach. Rzadko są na razie przedmiotem zainteresowania oraz działalności przedsiębiorstw, które nie posiadają zbyt dużego kapitału, aby go lokować w zakup akcji, obligacji bądź nieruchomości, jeżeli chodzi o firmy telekomunikacyjne.


Tego rodzaju inwestycje stanowią określoną część programu inwestycyjnego dużych zachodnich przedsiębiorstw. Zgodnie z zapisem w literaturze przedmiotu inwestycje finansowe mogą być nastawione docelowo na uzyskanie przez przedsiębiorstwo dóbr materialnych lub mogą mieć charakter czysto spekulacyjny. Środki własne służące finansowaniu projektów inwestycyjnych, polegających na tworzeniu nowych przedsiębiorstw, dostarczają inwestorzy, przede wszystkim w postaci wkładu środków pieniężnych - gotówki. Wkład inwestora może mieć także formę rzeczową w postaci niektórych składników środków trwałych, na przykład gruntów pod budowę obiektów czy środków transportowych. Środki na finansowanie projektów inwestycyjnych polegających na rozbudowie, modernizacji lub odtwarzaniu już istniejących składników majątku trwałego, w przedsiębiorstwach już funkcjonujących pochodzą z zysków zatrzymanych oraz amortyzacji, jeżeli chodzi o firmy telekomunikacyjne. Instrumenty finansowe są kontraktami między dwoma stronami regulującymi zależność finansową, w jakiej obie strony pozostają. Podstawową formą instrumentów finansowych są papiery wartościowe. Papiery wartościowe są takimi instrumentami finansowymi, które są zabezpieczone aktywami emitenta. Do papierów wartościowych zalicza się przede wszystkim akcje i obligacje oraz uprawnione instrumenty rynku pieniężnego. Inwestycje finansowe mogą przybierać różnorodne formy. Ze względu na charakter lokaty finansowe można podzielić na dwa rodzaje: lokaty o charakterze udziałowym oraz lokaty o charakterze wierzytelnościowym. Lokaty udziałowe są taką formą inwestycji finansowych, których istotą jest udostępnianie kapitału w zamian za prawo do własności podmiotu emitującego instrument finansowy. Najważniejszymi formami lokat udziałowych są: akcje, udziały w spółkach nieemisyjnych oraz jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych nakierowanych na firmy telekomunikacyjne.


Dochody uzyskiwane z lokat udziałowych są bezpośrednio zależne od wyników osiąganych przez biorcę kapitału. Natomiast lokaty wierzytelnościowe są taką formą inwestycji finansowych, która polega na czasowym udostępnianiu podmiotom gospodarczym środków finansowych w zamian za określone w umowie korzyści finansowe. Zysk zatrzymany jest to część zysków z roku poprzedniego oraz z lat poprzednich pozostałych po spłaceniu rat kredytów, wypłat z zysku dla właścicieli oraz innych wypłat z zysku. Firma dążąca do wzmocnienia swojej pozycji na rynku wykorzystuje w celach inwestycyjnych całość lub część wygospodarowanych zysków. Reinwestując zyski właściciele oczekują, że rozwój firmy przyniesie wzrost jej wartości w drodze wysokich notowań akcji, w następstwie czego zwiększy się w przyszłości ich dochód z wyłożonego kapitału poprzez wypłatę odpowiedniej dywidendy z zysku do podziału. Inwestycje finansowe, nazywane także lokatami kapitałowymi, są taką formą inwestycji, która polega na lokowaniu kapitału, najczęściej w postaci środków pieniężnych, a niekiedy w postaci środków rzeczowych w innym podmiocie gospodarczym. W związku z tym mając na uwadze tylko inwestycyjną formę rozwoju firmy, należy stwierdzić, że stopa zysku zatrzymanego jest jednym z mierników określających możliwości samofinansowania się przedsiębiorstwa.

Bardzo ważną kwestią jest również sytuacja, iż to właśnie proces zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa jest związany z czasem, który to w bardzo istotnej mierze stanowi o poziomie zaistniałego ryzyka inwestycyjnego. Firmy telekomunikacyjne powinny zdawać sobie z tego sprawę.


Z kolei pewne ryzyko w inwestycjach przedsiębiorstwa podobnie zresztą jak czas, stanowi o efektywności inwestycji. Sukces inwestora określony jest zatem poprzez pryzmat przyszłych uwarunkowań kształtujących poziom nakładów bądź przychodów. Identyfikacja takich to zależności jest jednak bardzo dalece ograniczona. Przedsiębiorstwo musi dysponować majątkiem umożliwiającym prowadzenie przedsiębiorstwa. Właściciele wnoszą do firmy prawidłowe kapitały w postaci gotówkowej bądź rzeczowej, stające się dodatkowo jej własnością. Ich uzupełnieniem niekiedy mogą być obce środki finansowe, uzyskiwane w formie kredytów bankowych bądź kupieckich czy pożyczek zaciąganych bezpośrednio na rynku pieniężnym i kapitałowym przy pomocy emisji krótkoterminowych papierów dłużnych lub obligacji. W miarę rozwoju firmy jej kapitały wymagają zwiększania odnoszącego się w stronę firm telekomunikacyjnych. Może to również następować przez przeznaczenie do dyspozycji przedsiębiorstwa części bądź całości osiągniętego zysku. Pieniężny charakter gospodarowania w większości przypadków dotyczy przedsiębiorstw. Pieniądz warunkuje bądź determinuje ich funkcjonowanie. Już sama myśl o założeniu przedsiębiorstwa powinna łączyć się z myślą o konieczności zdobycia takiego to kapitału potrzebnego na nabycie istotnych czynników produkcji. Z kolei w momencie swego funkcjonowania przedsiębiorstwo musi liczyć oraz porównywać osiągane dochody pieniężne z ponoszonymi wydatkami bieżącymi czy kapitałowymi. W związku z czym zjawiska oraz procesy finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie składają się na szerokie pojęcie finansów przedsiębiorstwa. Można więc je rozpatrywać w zróżnicowanych aspektach. W aspekcie funkcjonalnym można mówić więc o procesach gromadzenia pieniądza czy o procesach jego wykorzystania. Natomiast w aspekcie podmiotowym wszelkie finanse firmy przedstawiane są już punktu widzenia podmiotowej oraz organizacyjnej struktury zarządzania wieloma procesami gromadzenia bądź wydatkowania pieniądza.  Nie należy jednak zapominać o tym aspekcie w kontekście firm telekomunikacyjnych.


Kierowanie finansami oznacza więc decyzje o ich rozmiarach oraz rozmieszczeniu środków pieniężnych, w których to ustala się strukturę strumienia pieniądza i jego postać. Obejmuje zatem procesy, które należą do pewnego obszaru działania finansów rozumianych jako tak zwany ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z gospodarczą bądź społeczną działalnością ludzi. Zarządzanie finansami ma swoje wyraźne uwarunkowania. Najważniejsze w takim układzie jest wskazanie na uwzględnienie w określonych działaniach faktu, iż procesy finansowe są uwikłane w system. Zarządzanie finansami dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, a więc zarówno tych, które mieszczą się w obrębie systemu finansowego, jak i wychodzące poza ten obszar. Rozważając problemy związane z zarządzaniem finansami trzeba zwrócić uwagę na uwikłania finansów. Dotyczą one zarówno powiązań związanych z otoczeniem, które wpływa na przebieg procesów finansowych, jak i zróżnicowanie wewnętrzne. 


Skuteczność procesów zarządzania uwarunkowana jest jasnym sformułowaniem celów, które chce osiągnąć dana instytucja. Przyjmuje się, że zasadniczy cel zarządzania finansami firmy jest tożsamy z celem samej firmy. Współczesna teoria przedsiębiorstwa stoi na stanowisku, że celem wszystkich decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie jest maksymalizacja jego wartości rynkowej. Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa prowadzi do zwiększenia stanu posiadania jego właścicieli. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jest więc jednym z głównych sposobów realizacji tak rozumianego celu przedsiębiorstwa. Uwikłania zewnętrzne wynikają z wpływu takich systemów, jak: ekonomiczny, prawny czy polityczny. Zróżnicowanie wewnętrzne finansów wynika z faktu, że współcześnie ich zakres jest bardzo szeroki i już nie dotyczy tylko roli państwa w gromadzeniu wydatków ze środków publicznych, ale rozszerza się na ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z gospodarką i społeczną działalnością ludzi. Na wewnętrzne zróżnicowania finansów można wskazać, opierając się na wielu kryteriach. Kryteria podziału finansów nie wyczerpuje innych możliwości podziału ukierunkowanego na firmy telekomunikacyjne.


Oceniając na podstawie sprawozdań sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa oraz osiągane wyniki ekonomiczne należy zdawać sobie sprawę, że wykazane w nich informacje aczkolwiek są prawdziwe, to nie zawsze kompletne, precyzyjne i w pełni obiektywne. Przedsiębiorstwo nie jest zainteresowane zwłaszcza ujawnieniem informacji świadczących o nim źle. Informacje na temat nieprawidłowości na ogół są przemilczane albo nie są zbyt eksponowane. Komentarze autorstwa zarządu zazwyczaj są ogólnikowe i koncentrują się na dokonaniach pozytywnych. Również opinia biegłego księgowego weryfikującego sprawozdanie finansowe nie daje gwarancji dalszego egzystowania przedsiębiorstwa i nie ocenia skuteczności i efektywności kierowania przedsiębiorstwem. Celem badania sprawozdania finansowego jest bowiem jedynie stwierdzenie, czy sprawozdanie jest sporządzone prawidłowo oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową i dochodową przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia jest fakt, ze sprawozdania finansowe dotyczą przeszłości, a więc ilustrują stan faktyczny z pewnym opóźnieniem. Są one sporządzane przy założeniu, że przedsiębiorstwo będzie dalej funkcjonować, ale celem sprawozdań nie jest ocena wartości przedsiębiorstwa.


Mimo ułomności sprawozdań finansowych ich użyteczność nie może budzić wątpliwości. Sprawozdawczość finansowa jest sposobem komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem, uzupełniona innymi bardziej szczegółowymi informacjami jest wykorzystywana w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Użyteczność ich niezależnie od formy prezentacji wymaga umiejętności ich czytania i analizy. Bez tej znajomości sprawozdanie jest tylko niewiele znaczącym zbiorem liczb. Przy pomocy polityki rachunkowości jednostka gospodarcza w odpowiedni sposób wybiera wszelkie właściwe rozwiązanie spośród zróżnicowanych alternatyw, na które to jednocześnie pozwala funkcjonujące prawo bilansowe. W konsekwencji takie jednostki mają więc do dyspozycji szerokie spektrum określonych narzędzi polityki rachunkowości przy swoistej prezentacji sprawozdania finansowego. W związku z czym należy zadać kolejne pytanie: czy tak naprawdę możliwość wybierania tak zwanej „strategii rachunkowości” zderza się jednak z podstawowym pojęciem rachunkowości bądź rozumianej jako pewien system wiernej prezentacji efektu działalności takiej to jednostki gospodarczej, jeżeli chodzi o firmy telekomunikacyjne.


Przedsiębiorstwo w większości przypadków wyznacza kilka celów, które podlegają hierarchizacji, a więc pozwala określić cel nadrzędny, który zatem podporządkowuje sobie wyznaczone cele w taki sposób, żeby ich realizacja wspomagała swoiste osiągnięcie celu głównego. Faktem jest, że w teorii finansów cel działania każdego przedsiębiorstwa bardzo często jest definiowany jako pewna maksymalizacja zysku, ale również jako maksymalizacja wartości jego właścicieli bądź również realizacja celów zróżnicowanych grup interesariuszy. 

Doświadczenia wielu firm uczą, że kryzysy finansowe, rosnąca niepewność rodzi zatem potrzebę ciągłego zarządzania, monitorowania płynnością finansową każdego przedsiębiorstwa. W związku z czym zarządzający przedsiębiorstwem bardzo często koncentruje swoją uwagę na tak zwanym monitorowaniu płynności finansowej, bowiem o istnieniu firmy na rynku w żaden sposób nie przesądza jej efektywność, a płynność finansowa. Zaznacza się, że płynność finansowa stanowi bez wątpienia przedmiot zainteresowana bardzo dużej liczy grupy podmiotów i instytucji pozostających w otoczeniu przedsiębiorstwa, a w szczególności wierzycieli, którzy zainteresowani są oceną zdolności przedsiębiorstwa do aktualnej obsługi zadłużenia i jego terminowej spłaty nakierowanej na firmę telekomunikacyjną.


Przedstawia się dodatkowo, że zachowanie płynności finansowej przez przedsiębiorstwo jest nadal obecnym problemem nurtującym dzisiejsze przedsiębiorstwa. Natomiast brak jakiejkolwiek płynności finansowej bywa naprawdę dość często przyczyną niezmiernych i poważnych trudności przedsiębiorstw. Zaś z drugiej strony utrzymywanie tej nadmiernej płynności finansowej może być bowiem dla firmy kosztowne pod względem wszystkich wydatków z tytułu finansowania aktywów, a również kosztu pieniądza. Taką podstawą funkcjonowania dokładnie każdej firmy jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej. Natomiast jej głównym celem jest zapewnienie zdolności do biernego regulowania poprzez firmę zobowiązań, i bezpiecznego stopnia zadłużenia oraz wypłacalności. Przedstawiając takie to zależności warto ukazać, iż owe finansowanie wewnętrzne znajduje swój ostateczny wyraz w odniesieniu do zysku zatrzymanego w przedsiębiorstwie, z zysku bowiem tworzone są zróżnicowane fundusze zarówno o charakterze obligatoryjnym, ale normowanym poprzez statut przedsiębiorstwa, stanowiące jednocześnie poszerzenie własnej bazy kapitałowej, której to podstawowy trzon stanowi jednak kapitał założycielski, z pewnego zysku finansowane są także przedsiębiorstwa inwestycyjne. Kolejnym kryterium klasyfikacyjnym jest czasokres. Wymienia się wówczas finansowanie długookresowe oraz finansowanie krótkookresowe. Zaznacza się, że są one bardzo istotne jeżeli chodzi o aspekt płynności finansowej. Dodatkowo to właśnie finansowanie długoterminowe dotyczy wielu środków, które angażowane są w działalność przedsiębiorstwa na stałe bądź długofalowo.